Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Kanunu Aydınlatma Beyanı

1. TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KYK Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KYK) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

2. VERİ SORUMLUSU

KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KYK, kişisel verileri muhasebe, pazarlama, satış, ürün geliştirme, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, şirket politikalarının belirlenmesi, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi, güvenlik, iş güvenliği, teknik destek sağlanması, duyuru, etkinlik ve bilgilendirmelerinden haberdar etmek, istatiksel bilgilerin değerlendirilmesi, yasal gerekliliklere ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla gibi sebeplerle işlemekte, kullanmakta ve korumaktadır. KYK, elinde bulunan kişisel verileri, yine bu sebeplerle mevzuatta belirtilen şartların sağlanması şartıyla üçüncü kişilere veya yurtdışındaki kaynaklara aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması ve saklanmasının hukuki sebebi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarıdır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. KYK tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

- Kimlik ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta gibi),
- Satış kanallarında alınan bilgiler,
- Kişinin ürün ve hizmet kullanımına ilişkin bilgiler
- Kişinin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE SAKLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veriler genel merkez, bayiler, doğruda veya dolaylı iştiraklerimiz, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KYK, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için azami dikkat ve çabayı göstermekte, bu verilerin güvenliği için gerekli teknik tedbirleri almakta ve titizlikle uygulamaktadır. Ayrıca personel, veri güvenliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitimden geçirilerek, denetlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLAR

Kişilerin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sahip olduğu haklar şu şekildedir:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Belli şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, belirtilen bu haklarıyla ilgili olarak KYK’nın aşağıda belirtilen iletişim adresine yazılı olarak veya e-posta adresine e-posta ile başvurabilir. KYK, bu başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde başvuruyu kural olarak ücretsiz bir şekilde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bilgi verecektir. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyetinin bulunması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği tarifeye göre ücret talep edilebilecektir .

7. İLETİŞİM BİLGİLERİ

KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad No:2 / Eskişehir
Telefon: 0222 236 16 36
Faks: 0222 236 10 66
E-posta: info@kyk.com.tr
Mersis No: 0602049977100016KYK Yapı Kimyasalları
Tamam
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu web sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.