Politikalarımız

 • Kalite Politikamız

  Amacımız: Kuruluşumuzda müşteri odaklılık ve paydaş memnuniyetini sağlamaktır.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Tüm çalışanlarımıza liderlik nitelikleri kazandırarak, Sürekli Eğitim yaklaşımımız ile nitelikli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmak,
  - Kalite ve verimlilik ilkesini ön planda tutarak, ekip ruhuyla, tüm çalışanlarımızın süreçlere katılımını sağlayarak, planlı ve sistematik çalışmak,
  - Sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ileri teknolojiyi takip etmek, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına ağırlık vermek,
  - Yaklaşımlarımız, verilere dayalı karar vermek, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, sürekli iyileştirme ve farklılaşma odaklı olmak,
  - Ürün-hizmet çalışmalarımızı, yasalara ve çevreye saygılı sürdürmek,
  - Kalite Politikamızı duyurarak, tüm çalışanlarımızın hedeflerimizi benimsemesini sağlamaktır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  Amacımız: Çalışanlar ve tüm paydaşlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Yerine getirdiğimiz üretim ve hizmetler sırasında paydaşlarımızı, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak, iş kazalarını önlemek,
  - Önleyici yaklaşımlarla tehlikeleri belirleyerek, riskleri ve kazaları azaltmak,
  - İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek, İSG performansımızın sürekli gelişimini sağlamak,
  - İSG yönetim sistemimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektir.

 • Çevre Politikamız

  Amacımız: Her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almaktır.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Yerine getirdiğimiz üretim ve hizmetler sırasında çevreye etkilerimizi tespit ederek, varsa olumsuz etkileri en aza indirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  - Enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almak,
  - Oluşan atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini uygun tekniklerle en aza indirmek,
  - Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket etmek,
  - Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektir.

 • Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Ele Alma Politikamız

  Amacımız: En üstün Müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Müşteri beklentilerini anlamak ve hızlı cevap vermek amacıyla etkili ve etkin iletişim kanalları oluşturmak,
  - Alınan olumlu olumsuz tüm bildirimleri yasalara uygunluk, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda bilimsel kaidelere uygun olarak sonuçlandırmak,
  - Müşteri odaklı yaklaşım bilincine sahip çalışanlar ile müşteri ilişkileri süreçlerini sürekli iyileştirmek,
  - Bu süreçlerde müşteri bilgilerinin gizliliğini garanti altına almaktır.

 • İnsan Kaynakları Politikamız

  Amacımız: Ekip çalışmasına inanan, sorumluluklarını istenilen nitelikte ve zamanında yerine getiren, hedeflerine ulaşırken her türlü etik kurallara uyan, yenilikçi, değişime açık, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci yüksek bir çalışan profili oluşturmaktır.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yapmak,
  - Çalışanlarımızın, sürekli gelişimini sağlayarak şirket hedeflerine katkılarını, yürütmekte oldukları görevlerde başarılarını ve verimlerini artırıcı eğitim fırsatları ve imkanları yaratmak,
  - Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirmek ve teşvik etmek,
  - Çalışanlarımızın motivasyon, tatminini ölçmek ve sürekli iyileştirmek adına Çalışan Memnuniyet Anketleri (ÇMA) yapmak,
  - Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
  - Performans yönetim sistemiyle belirlenen eğitim ile desteklenen çalışanlarımızın performansını en üst düzeyde tutmak,
  - Çalışanlarımızı ekip çalışmalarına teşvik etmek ve uygun ortamlar yaratmak,
  - Çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirleri sunmalarını sağlamaktır.

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

  Amacımız: Toplumun beklentilerini anlayarak bu konuda projeler yürütmek.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Sosyal sorumluluk konusunda çalışanları ve diğer paydaşları bilinçlendirmek,
  - Sosyal sorumluluk alanlarına giren konularda (eğitime destek, çevre duyarlılığı, insana yatırım vb.) belirlenen temel kriterlere uyum sağlamak,
  - Kurumsal ve toplumsal gelişimi sağlayacak faaliyetleri teşvik etmek,
  - Olumsuz etkileri azaltmaya yönelik toplumsal projeler yapmak,
  - Fırsat eşitliğine dikkat etmektir.

 • Bilgi Güvenliği Politikamız

  Amacımız:

  - Kurumumuzun bilgi varlıklarının ve bilişim faaliyetlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (BGYS) uygun olarak kurgulanması, dokümante edilmesi, belgelendirilmesi, yayılımının sağlanması, farkındalığının yaratılması, korunması, sürekliliğinin sağlanması ve bu faaliyetlere yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesidir.
  - BGYS kapsamı ve sınırları içinde bilgi sistemlerinde işlenen her türlü gizli/ticari/özel bilginin kurumumuzun ya da çalıştığımız diğer kurumların gizliliği olduğu kabul edilerek, bu bilginin herhangi bir yerde/kişi/kurum/kuruluşta onayımız ya da müşterimizin bilgisi/onayı olmaksızın Gizlilik/Bütünlük/Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanmaktadır.
  - BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uymak, sözleşmelerden doğan ve üçüncü şahısların yükümlülükleri veya bağımlılıkları dikkate almaktır.
  - Kuruluşumuz, yukarıda ifadesini bulan çerçeve içinde BGYS kurulumuna, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - BGYS amaçları tanımlanır ve planları yapılır.
  - Risk analizleri yapılır, analiz sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmeleri ve risk kriterleri ortaya konulur, bu çerçevede risk yönetimi sağlanır.
  - Bilgi güvenliği amaçlarını karşılama ve bilgi güvenliği politikalarına uyum, yasalara karşı sorumluluklar ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimler tanımlanır.
  - BGYS’yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynaklar (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanır.
  - Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmalar organize edilir ve yönetilir.
  - Yılda en az bir kez BGYS Politikası gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde düzenlemeler yapılır ve ilgili taraflara duyurulur.

 • İletişim Politikamız

  Amacımız: KYK Yapı Kimyasallarının tüm paydaşları için gereken iletişim ortamlarını oluşturmak ve etkili iletişim sağlamak.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Tüm çalışanların vizyon, misyon, değerler, politikalar ve stratejilerin bilinmesini ve bu doğrultuda davranmasını sağlamak,
  - Kurum kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için iletişim yöntemlerini geliştirmek,
  - Çalışanların kuruma özgü bilgi ve belgeyi koruması ve uygun kişilerle paylaşmasını sağlayacak ortamlar yaratmak,
  - Tüm paydaşlara şeffaf, doğru ve eşit iletişim ortamları yaratmak ve sürdürmek,
  - Toplum temsilcilerinin kişisel, sanatsal, kültürel ve sportif gelişimine destek vermektir.

 • AR-GE Politikamız

  Amacımız: Yeni ürün araştırmaları ve çalışmaları yapmak, mevcut ürünleri iyileştirmek, maliyet düşürme çalışmaları yapmak.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
  - Rakip ürün kıyaslamalarını sürekli yapmak ve ilgili bölümleri bilgilendirmek,
  - Bilgi ve teknoloji üreten kurumlarla işbirliği yapmak,
  - Hammaddeye yönelik gelişmeleri sürekli takip etmek,
  - Hammadde tedarikçileri ile işbirliklerini geliştirmektir.

 • Satış ve Pazarlama Politikamız

  Amacımız: Müşteri gereksinim ve beklentilerini aşarak karşılamak için, müşteriler ile ilişkileri en doğru şekilde yönetmek.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Pazardaki fiyatları takip ederek hedef karlılığa ulaştırabilecek ve satın alınabilecek fiyatlandırmaları yapmak,
  - Müşterilerle etkin iletişim kurmak,
  - Müşteri ilişkilerinde objektif ve tutarlı davranmak,
  - Müşteri gereksinim ve beklentilerini doğru anlamak,
  - Müşteri öneri ve şikayetlerini yönetmek,
  - Müşteri memnuniyetini öğrenmek ve memnuniyeti arttırmak için, Müşteri Memnuniyet Anketi (MMA) yapmaktır.

 • Üretim Politikamız

  Amacımız: İstenilen kalitede ve zamanda üretim yapılabilmesi için, üretim tesislerini etkili ve verimli kullanmaktır.

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Maksimum verim ile çalışmak,
  - Üretim süreçlerinde ve talimatlarda belirtilen iş akışına her zaman uymak,
  - İSG ve çevre yönetim sistemlerinin öngördüğü kurallara uymak,
  - Ekip çalışmasını teşvik edecek çalışmalar yapmak,
  - Kayıpların minimize edilmesini sağlamak,
  - Kayıpların en düşük maliyetle geri dönüştürülmesi için çalışmaktır.

 • Muhasebe ve Finans Politikamız

  Amacımız: Finansal kaynakları etkili ve verimli yönetmek, finansal riskleri en aza indirmektir

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - Finansal kaynakları etkili ve verimli kullanmak için yöntemler geliştirmek,
  - Finansal riskleri (alacak, borç, yatırım vb.) en aza indirgeyecek risk senaryoları oluşturmak,
  - Kayıtların ilgili yasal mevzuat kapsamında, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Standartlarına uygun olarak işlemek,
  - Yenilenen mevzuatlar çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak,
  - Finansal bilgiler konusunda gizliliğe riayet etmek,
  - Etkili raporlama sistemini geliştirmek ve zamanında sunulmasını sağlamaktır.

 • Satınalma Politikamız

  Amacımız: Tedarikçi ilişkilerini yürütmek, uygun ürünü en uygun fiyata istenilen zamanda sağlamak

  Amacımız için yaptıklarımız;

  - En az 2 teklif almak,
  - Pazarlık ve fiyat görüşmelerinde en az 2 kişi olmak,
  - Mutlaka alım sözleşmesi yapmak,
  - Tedarikçilerle birlikte ortak çalışmalar yapmak,
  - Öneri ve şikayetleri dikkate almak,
  - Tedarikçi değerlendirme prosedürüne uygun davranmaktır.


KYK Yapı Kimyasalları
Tamam
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu web sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.